logo

Pesten

Het Element Amersfoort wil alle leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij zich op een prettige en goede wijze kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling op school kan en mag zijn wie hij of zij is. Dat betekent dat wij op een respectvolle manier met elkaar om te dienen gaan. Allen die bij onze school betrokken zijn, medewerkers, ouders en leerlingen zijn hier verantwoordelijk voor. Hierbij worden de 5 pijlers van het Element gehanteerd.

Het pestprotocol bevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Alles wat we willen doen voor onze leerlingen valt of staat bij de signalering en/of melding van pestgedrag. Het protocol is erop gericht om alle volwassenen (het schoolpersoneel en de ouder(s)/verzorger(s)), maar ook de leerlingen op de hoogte te brengen, van alles wat de school wil doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Het heeft als belangrijkste doel om het vertrouwen van allen te winnen op een gebied waar nog te vaak wantrouwen overheerst.

Meer informatie is te lezen in ons Pestprotocol.

(anti)pestcoördinator is mevrouw Saffrie (te benaderen via info@hetelement.eu).


Download het Pestprotocol 2020-2021