logo

Aanmelding en inschrijving

Procedure aanmelding en inschrijving Meerscholen 2024-2025

Voor het cursusjaar 2024-2025 is er per vestiging van Meerscholen een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld. Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt er plaatsing d.m.v. loting.

  • Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus¹ op de gekozen vestiging hebben voorrang.
  • Vanuit Meerscholen, de stichting waar onze school onder valt, wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat een van de vestigingen van Meerscholen uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij de eerste aanmelding, kan plaatsen.
  • We kiezen voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de verschillende leerwegen en ondersteuningsbehoefte, net als voorgaande jaren.

Aanmelding

Uiterlijk 1 april 2024 moet de digitale aanmelding, via het aanmeldfomulier, ontvangen zijn door de gekozen vestiging van Meerscholen. De aanvullende informatie, via OSO, verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin de aanmelding wordt ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.

De richtlijnen voor toelating zijn in Amersfoort breed afgesproken en vastgelegd op de website: vanbasisnaarbrug.nl.

Werkwijze

De vestigingen van Meerscholen zullen bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen voor de beschikbare brugklassen zijn, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op de vestiging van Meerscholen waar ingeschreven is. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Het tijdpad vindt u op www.vanbasisnaarbrug.nl

Vanuit Meerscholen wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat de vestigingen van Meerscholen uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij Meerscholen, zal plaatsen als uw zoon/dochter op die andere vestiging wordt aangemeld.

Procedure, inschrijving en bericht

1. Eerst wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot de betreffende vestiging van Meerscholen.

2. Als hierna blijkt dat het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerlingen geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris. De ouders en leerlingen worden op de hoogte gesteld of de leerling geplaatst is of dat er geloot gaat worden.

3. Bij de loting is er een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen in een leerweg per vestiging verschillend (zie website). De lotingsdatum staat vermeldt op www.vanbasisnaarbrug.nl.

4. Alle aangemelde leerlingen ontvangen na de lotingsdatum de uitslag van de loting en een overzicht van scholen waar nog ruimte is.

5. Ouders doen uiterlijk 18 april 2024 een nieuwe aanmelding. Op 19 april 2024 staan de aanmeldingen vast.

6. Van de leerlingen die zijn ingeloot wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:

a. Zo ja, dan geldt zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.

b. Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven.

7. Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 10 juni 2024 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 28 juni 2023. (NB. Deze data zijn Amersfoort breed afgesproken).

Januari 2024

1 “Op onze school” betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2023 stonden ingeschreven op de betreffende vestiging van Meerscholen.