logo

Klachten

Beroep en procedure

De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat, indien klachten zich toch voordoen, deze op een effectieve manier worden opgelost. Leerlingen/ouders wenden zich in de regel met een klacht eerst tot de mentor of de afdelingsleider. Verloopt de afhandeling niet tot tevredenheid dan kan men zich vervolgens wenden tot de directeur van de school.

Men kan tegen een uitspraak van de directeur in beroep gaan bij het College van Bestuur. Het Element is een samenwerkingsschool die valt onder twee besturen: het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep.

U kunt de inschrijving herkennen aan de letter voor het niveau van de leerweg, zoals die vermeld staat in het Magisteraccount. Is dit een E of K dan valt uw zoon/dochter onder de Meerwegen Scholengroep, is dit de letter H dan valt uw zoon/dochter onder het Meridiaan College. Voorbeeld: bij uw zoon of dochter staat de studie H3BBL vermeld, dan valt uw zoon of dochter onder het Meridiaan College.

Externe klachtencommissie Meridiaan College

Het adres van de externe klachtencommissie verbonden aan Meridiaan College staat hieronder. De Meerwegen Scholengroep maakt geen gebruik van een externe klachtencommissie.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
t.a.v. Klachtencommissie katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 – 386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl