logo

nieuws van het element

Kijk de Livestream terug

maandag 15 februari 2021 Het Element

Op 6 januari 2021 hebben we een uur live uitzending gemaakt waarbij we in 4 korte talks van 7 minuten gevolgd door het beantwoorden van binnenkomende vragen inzicht geven over de opzet van de brugklas, de begeleiding van de leerlingen en hoe het onderwijsconcept van het vmbo op Het Element is opgezet. Kijk hem hier terug!

Talkshow: Alles over Het Element

In de chat konden vragen gesteld worden door ouders aan de school. Hiervan is veel gebruik gemaakt. Veel vragen en antwoorden zijn in de uitzending aan bod geweest. Alle vragen en antwoorden zijn hieronder te lezen.

Presentatie 1

Koen Janssen. Visie, missie, nieuwbouw en instroom

U zegt: de school is kleinschalig?

 • Op dit moment zitten er ruim 500 leerlingen op de locatie Hooglandseweg en 150 op de locatie Euroweg. Dat is kleinschalig. In de Nieuwbouw gaan we naar 5 clubhuizen, van gemiddeld 175 leerlingen, waar ze de meeste lessen met een vast team docenten hebben.

In het 3e jaar examen en in het 4e jaar doorstromen naar het mbo?

 • Leerlingen die het advies vanuit de school krijgen om het praktijkexamen in leerjaar 3 te doen en slagen, gaan in het 4de leerjaar naar het MBO en stagelopen. Hiermee kunnen ze zich beter oriënteren, versnellen of verdiepen en dat heeft voordelen (op het moment ze definitief instromen op het MBO)

Wat wordt er aangeboden op de Euroweg?

 • Leerlingen die het profiel Dienstverlening en Producten (sport/creative) volgen in leerjaar 2, 3 en 4 krijgen les op de Euroweg. Op dit moment hebben er ook een 3de en 4de klas Zorg en Welzijn les.

Het VMBO heeft meerdere leerwegen. Welke biedt het Element aan?

 • Het Element biedt de Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg aan. Leerlingen kunnen één of meerdere vakken op een Theoretische Leerweg niveau afsluiten met een examen op dit niveau. Met nog steeds de meerwaarde van een beroepsopleiding.

Wat zijn de sterke punten van Het Element? Wat geven ouders en leerlingen terug?

 • Veiligheid, ondersteuning en begeleiding, sfeer op school.

We zeggen vaak: de dingen die je belooft, moet je waarmaken. Kunnen er ook zaken beter?

 • Ja, we zouden nog vaker leerlingen moeten betrekken bij beleid en activiteiten op school. Dat doen we nu al voor het onderwijs, activiteiten en nieuwbouw, met de leerlingenraad, maar dat kan beter.

Presentatie 2

Coby Kruithof. Brugklas en onderwijskundige verandering

Heeft het Element de meeste profielen als vmbo-school in Amersfoort?

 • Ja, van de 10 profielen die er landelijk zijn biedt Het Element er zeven aan.

Heb je een laptop nodig?

 • Je hoeft als leerling geen eigen laptop aan te schaffen. Tijdens o.a. de lessen Future skills, Engels, Nederlands, Wiskunde en de projecten gebruiken we laptops van school of maken gebruik van het computerlokaal.

Als een kind kader advies krijgt start het dan op kader niveau? Hoe is de verdeling tussen kader en basis? Zitten ze samen in een klas?

 • We gaan in de lessen, in eerste instantie, uit van het advies van de basisschool en leerlingen worden daar uitgedaagd waar het kan. Op ieder rapport wordt een basis én kader cijfer gegeven. Uiteindelijk bepalen we eind klas 2 wat de definitieve leerweg wordt waarin een leerling examen gaat doen. In die leerweg starten ze in leerjaar 3.
 • De indeling van klassen is niet alleen op basis van de geadviseerde leerweg. We houden ook rekening met jongens/ meisjes, verzoeken van leerlingen om bij elkaar in de klas te komen en de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. We houden zelf rekening met het gegeven om een mentor aan een bepaalde klas, type leerling te koppelen.
   
 • Leerlingen met een kader en basis advies zitten bij elkaar in de klas.

 Hoe groot zijn de klassen in de brugklas?

 • Klassen in de brugklas zijn maximaal met 24 leerlingen bezet. Dit kan variëren van 16 – 24 leerlingen. Gemiddeld zitten we dit schooljaar in de 8 eerste klassen die we hebben op 19/20 leerlingen per klas.

Een leerling die heeft gekozen voor de TN-route. Moet hij/zij in leerjaar 2 dan verplicht naar een profiel TN?

 • Nee, een leerling kan in principe naar alle profielen in leerjaar 2, los van de route die hij/zij gevolgd heeft. In o.a. de portfoliogesprekken komt dit dan zeker aan de orde.

 Hoe word je geholpen naar de definitieve keuze voor klas 2?

 • In de mentorlessen en met de loopbaanbegeleidingsopdrachten.

Wat maakt het brugklasjaar bijzonder aan Het Element?

 • Al voor de zomervakantie een gesprek met ouder/ leerling/ mentor en een kennismaking met je nieuwe klas. Met de start van het nieuwe schooljaar met introductiedagen en een brugklaskamp na drie weken. Een lesrooster met 6 lessen beroepsgericht en keuzes in de lessen die je wilt volgen. Dinsdagmiddag een lesvrijemiddag, vanaf 12.50 uur. Na 10 weken een portfolioweek en voor de kerstvakantie sluiten we het jaar af met een kerstdisco. Dan lekker uitrusten.

Kunnen leerlingen in leerjaar 1 nog switchen als ze eenmaal gestart zijn in een route?

 • Ja, in overleg met elkaar doen we dit. Ieder jaar zijn er enkele leerlingen die switchen. De argumenten hierbij zijn wel belangrijk. In de praktijk zien we dat in periode 2 de meeste leerlingen wel in de juiste route zitten.

Als je als leerling talenttijd Sport of Creative wilt doen, moet je dan goed zijn in sporten of zingen/dansen?

 • Nee, leerlingen moeten het leuk vinden, nieuwsgierig zijn en andere sporten of activiteiten willen leren. Dat is het belangrijkste.

Tijdens de portfolioweek moeten leerlingen presenteren aan ouders? Dat is toch ontzettend spannend. Hoe helpt de school leerlingen hierbij?

 • In de lessen bespreken we dit. De mentor helpt leerlingen hierbij. In de portfolioweek gaan we oefenen. We merken dat hoe vaker leerlingen gaan presenteren hoe beter dit gaat. Ouders gaan vaak trots op hun kind naar huis en leerlingen met een glimlach.

Presentatie 3

Sabine Wijnbelt. Ondersteuning en begeleiding

Welke extra begeleiding is er? 

 • De extra begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag. Als de mentor en het team vakdocenten merkt dat er meer ondersteuning nodig is, dan in de klas geboden kan worden, wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld. Samen wordt er gekeken of er advies gegeven moet worden aan de docenten, of er een leerlingbegeleider of een schoolmaatschappelijk werker ingeschakeld moet worden of dat er een OPP moet worden geschreven. Ook kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar externe hulpverlening. 

 Als een kind moeilijk gedrag vertoont in de klas waar anderen echt last van hebben, wat is dan jullie visie hierop? 

 • Wat wordt er verstaan onder ‘moeilijk’ gedrag? En van belang is ook of de docent of de leerling het gedrag als moeilijk ervaart. Hierover moeten we met elkaar in gesprek. Belangrijk is dat er wordt gekeken naar de reden van het gedrag van het kind​. Het ene kind vertoont druk gedrag omdat hij de stof niet begrijpt, het andere kind heeft moeite met het beheersen van zijn impulsen. Afhankelijk van de reden zullen we acties inzetten. Hiervoor gaan we in gesprek met kind en ouders en zal het ondersteuningsteam worden ingeschakeld.  

Een leerling, serieus en hard werkend, zit in groep 8, maar werkt voor rekenen op groep 6 niveau. Hoe gaan jullie hier mee om? 

 • Op de basisschool wordt op een hoger niveau lesgegeven dan bij ons op het vmbo. Dit betekent ook dat het kan zijn, dat het niveau waarop wij starten met rekenen, het niveau is van de leerling. Bij de overstap van basisschool naar middelbare school bekijken we het niveau van alle kinderen op de verschillende vakken. Als blijkt dat een leerling met een achterstand binnenkomt op rekenen, maar gaat het verder met de andere vakken goed, dan zal de mentor de docent wiskunde hiervan op de hoogte stellen om de leerling extra in de gaten te houden. Mocht het nodig zijn, dan kan er extra instructie worden ingezet. In sommige gevallen zijn er ook mogelijkheden voor remedial teaching. Daarnaast is het handig om te weten dat het begin van de lesstof in de Brugklas grotendeels overeenkomt met de lesstof van het einde van de basisschool.  

Hoe zit het als je een leerachterstand hebt? 

 • Zie het antwoord hierboven. 

Is de klas met leerlingen met ondersteuning (lwoo) kleiner? Welke begeleiding? 

 • Indien er leerlingen zijn die echt gebaat zijn bij een kleine setting, dan kunnen we klassen van maximaal 16 leerlingen formeren. Als dit niet echt een pré is dan kan deze leerling geplaatst worden in een klas met maximaal 19 of 20 leerlingen, maar niet in een klas van 24 leerlingen. Wij hebben op onze school geen speciale lwoo-klassen.  Binnen de regio Eemland worden geen lwoo-beschikkingen afgegeven.  
 • ​Wij kijken per leerling wat deze aan ondersteuningsbehoeften nodig heeft. Die begeleiding hangt niet af van de groepsgrootte.

Aantallen noemen van basisklassen! 

 • Zie antwoord vraag hiervoor. De klassen worden gevormd met basis en kaderleerlingen. In de onderbouw (leerjaar 1+2) zijn de klassen VMBO-basis/kader. Dit schooljaar zijn er 8 Brugklassen: 4 klassen in de Dienstverlening-route en 4 klassen in de Oriëntatie- en Techniekroute.   

Kan een leerling met advies basis met ondersteuning (lwoo) goed terecht bij jullie?

 • Vanuit onze jarenlange ervaring met mentoren, docenten en andere medewerkers van de school kunnen wij aangeven dat leerlingen met extra ondersteuning het onderwijs op Het Element, met de juiste ondersteuning, prima kunnen volgen. Ze zijn van harte welkom, worden goed geholpen en voelen zich in het algemeen vrij snel thuis bij ons op school. Natuurlijk kijken we in gesprek, indien gewenst, met elkaar wat hiervoor nodig is. 

Is er aandacht voor kinderen die beelddenkers zijn? 

 • Leerlingen bij ons op school hebben allen baat bij visuele ondersteuning tijdens de lessen. In de praktijklessen wordt duidelijk voorgedaan wat de opdracht is, in theorielessen zullen de docenten gebruik maken plaatjes en filmpjes via het digi bord. De talenten van de beelddenkers komen zeker bij de praktijkvakken erg goed van pas! 

Als ouders een specifieke vraag hebben over hun zoon/dochter? Met wie kunnen ze dan contact opnemen? 

 • Altijd contact met de administratie van de school opnemen via 033-4728203 en vragen naar diegene die u wilt spreken. 

​Hebben alle leerlingen ondersteuning/ begeleiding nodig? 

 • Nee. Veel leerlingen halen zonder extra hulp​/ondersteuning hun diploma. Maar voor leerlingen die wel behoefte/recht hebben op ondersteuning, bieden we dit aan. Echter hoeft ondersteuning niet altijd veel en groot te zijn. Af en toe een gesprek met de mentor over het welbevinden van de leerling kan al voldoende zijn. Ook kunnen de kleinere klassen, het onderwijsprogramma met meer praktijk en het werken op het niveau wat bij de leerling past (in plaats van mogelijk op je tenen lopen op de basisschool) er al voor zorgen dat het goed gaat met de leerling en dat er daarnaast geen extra ondersteuning nodig is.  

 Kunnen alle leerlingen die zich aanmelden ook geplaatst worden? 

 • Indien de basisschool een advies geeft voor VMBO-basis of VMBO-kader, indien er voldoende plek beschikbaar is en indien Het Element kan voldoen aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling, kan de leerling worden geplaatst. In de intakeprocedure vanaf 15 maart wordt dit door Intakecommissie onderzocht. In sommige gevallen is er meer informatie nodig of is een gesprek met de leerling en ouders nodig. Een ‘Warme overdracht’ met de basisschool is altijd een stap in de intakeprocedure.
 • Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen, te maken. U kunt dit ook lezen op de site: vanbasisnaarbrug.nl. Het Element heeft plaats voor 11 brugklassen. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.  De afgelopen jaren was er voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

 Mijn kind is dyslectisch wat kunt u voor mijn kind betekenen? 

 • De leerlingen met dyslexie kunnen op basis van het onderzoeksverslag en/of een dyslexieverklaring extra tijd bij toetsen krijgen. Ook mogen ze gebruik maken van het programma Kurzweil dat via school wordt aangeboden. De dyslexiecoach kan uitleggen hoe het programma werkt zodat de leerlingen het zelfstandig toe kunnen passen tijdens het leren en maken van het schoolwerk. 

Bieden jullie ook faalangstreductietrainingen aan? 

 • Ja. Wanneer de mentor en docenten faalangst signaleren, dan kan de mentor de leerling aanmelden voor de faalangstreductietraining. Dit gaat altijd in overleg met ouders. 

Hoe gaan jullie om met huiswerk? 

 • Onze lessen worden zo vormgegeven dat de leerlingen de tijd krijgen om tijdens het lesuur aan het huiswerk te werken. Over het algemeen lukt dit wel. Hebben ze dit niet afgekregen, dan zal het thuis (gemiddeld maximaal een uur per dag) gemaakt moeten worden. Het leren van de toetsen gebeurt wel grotendeels thuis. Huiswerk en toetsen worden aangegeven in het programma Magister. Zowel de leerling als ouders kunnen dit zien.

Presentatie 4

Jasper de Wijs. Sfeer en pedagogische aanpak.

Pesten op het Element. Hoe gaan jullie daar mee om en is er een protocol?

 • Pesten gebeurt, helaas, op iedere basisschool en in het voortgezet onderwijs. Op het moment dat dit speelt gaan we in gesprek met de gepeste, de pester(s) en de meeloper(s). Natuurlijk sluiten we dit kort met de ouders. Hiervoor hebben we ook een pestprotocol en dat is meer dan een papieren document. We werken en handelen ernaar.

Wat is het beleid met betrekking tot mobiele telefoons in de les?

 • Dat is helder en duidelijk. Bij binnenkomst in het lokaal doen de leerlingen hun mobiele telefoon in de telefoontas die er hangt. Mocht er een educatieve reden zijn dat leerlingen de telefoon mogen gebruiken in de les, dan is dit op voorspraak van de docent toegestaan.

Hoe cultureel gemêleerd is de school?

 • De samenstelling van de groep leerlingen is een afspiegeling van de maatschappij en van Amersfoort. Een mooie, gemêleerde groep leerlingen die elkaar aanvult en waarin ze leren van elkaars cultuur en afkomst. Een meerwaarde voor de school om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij waarin ze als jong volwassene participeren.

In de driehoek leerling/ouder/school is de ontmoeting belangrijk? Welke zijn dit en wanneer start dit? Is dit vrijblijvend voor ouders?

 • Het hele jaar door vinden er ontmoetingen tussen leerling, ouders en de school plaats. Al voor dat leerlingen in klas 1 starten, is er voor de zomervakantie al een kennismaking met elkaar. Daarnaast zijn er ouderavonden en minimaal 2x per jaar een portfoliogesprek door de leerling met ouders en de mentor. We kunnen ouders niets verplichten, maar als we het opvoeden en de onderwijsbegeleiding van leerlingen samen kunnen doen, is dit in het belang van de puber, die al zo veel meemaakt in deze leeftijdsfase.

Waar zien we de 5 pijlers terug in de school?

 • Naast dat de vijf pijlers fysiek -via posters- zichtbaar zijn in de school, is het integraal onderdeel van ons leer- en leefklimaat. In de mentorlessen, tijdens ouderavonden en met teambijeenkomsten staat het regelmatig op de agenda. Hoewel er nog stappen gemaakt kunnen worden zitten de 5 pijlers in de werkwijze en omgang met de leerlingen en ouders. Dus met elkaar. Met steeds de vraag aan elkaar: Hoe willen we in de ontmoeting met elkaar omgaan?

Zij-instroom komt weer los…

Rond deze tijd van het jaar gaat op allerlei scholen het proces spelen rondom cijfers, rapporten, tekortpunten enz. Het Element heeft een duidelijk procedure rondom de zij-instroom.

Lees verder

Project Burgerschap ‘Vanuit onze Vrijheid’

Leerlingen zijn voor het project burgerschap aan de slag geweest met het begrip Vrijheid en zijn als ware historici aan het werk geweest met archiefmateriaal over de opkomst van de NSDAP tot aan de genocide van 6 miljoen Europese Joden, Sinti en Roma.

Lees verder