logo

Zorgstructuur

Een van de afspraken tussen de scholen van het SWV Eemland, is dat alle scholen werken volgens de PM structuur. De afkorting PM betekent Professioneel Moment. Het schema van deze begeleidingsstructuur ziet er als volgt uit:

PM 0 – intake
PM 1 – in de klas, individuele docenten en mentor
PM 2 – leerlingbespreking door het team
PM 3 – interne specialisten, b.v. zorgcoördinator, leerlingbegeleider, coach
PM 4 – overleg met externe partners

De externe partners zijn de GGD arts, de leerplichtambtenaar, deskundigen vanuit het wijkteam, de wijkagent en de ambulante begeleiders met hun specifieke deskundigheid.

Voor leerlingen die een intensieve en uitgebreide ondersteuning nodig hebben wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.