logo

Ziekte en verzuim

Docenten houden iedere les bij wie afwezig is. Als een leerling zonder bericht van ouder(s)/verzorger(s) afwezig is, wordt er contact met thuis opgenomen. De mentor neemt maatregelen om de gemiste uren in te halen.

Melden
Als een leerling door ziekte of om andere redenen niet naar school kan komen, dient dit voor het begin van de lessen door één van de ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven te worden aan de school. Dit kan via het centrale telefoonnummer (033) 460 26 00 of via het algemene e-mailadres info@hetelement.eu. Een leerling die op school ziek wordt, dient zich te melden bij de afdelingsleider. Die neemt, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een beslissing omtrent het wel of niet voortzetten van de lessen.

Verlof
Als een leerling om een andere reden dan ziekte lessen dient te verzuimen, bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis, moeten de ouder(s)/verzorger(s) vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de afdelingsleider. De overheid verbiedt de school vrij te geven aansluitend op schoolvakanties. Wij kunnen daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.