logo

Aanmelden klas 2, 3, 4

Aanmelding
De ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling aan na overleg met en advies van de huidige school. De aanmelding wordt eerst behandeld door een afdelingsleider van de school. Op grond van het onderwijskundig rapport van de aanleverende school, een persoonlijke overdracht met een docent van de aanleverende school en de eventuele bevindingen van de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg, die in sommige gevallen nader onderzoek naar de capaciteiten van een leerling) wordt een advies gegeven omtrent de toelaatbaarheid.

Leerlingen stromen in vanuit:
• BaO = Basisonderwijs groep 7 en 8
• SBaO = Speciaal Basis Onderwijs groep 7 en 8
• VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs
• VO = Voortgezet Onderwijs

Toelating
Toelating tot Het Element wordt schriftelijk aan de ouder(s)/verzorger(s) bevestigd. Voor leerlingen nieuw in leerjaar 1 wordt in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor zij zich aanmelden een kennismakingsdag georganiseerd, waarop tevens nadere informatie wordt gegeven. Nieuwe leerlingen in leerjaar 2 of 3 worden persoonlijk uitgenodigd voor een kennismaking dan wel ontvangen de informatie hierover schriftelijk.

Door- en uitstroomgegevens
Landelijk gezien halen onze leerlingen goede resultaten en daar zijn we ook best trots op. Ook ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten, mogen daar trots op zijn.
Vorig jaar is 99% van onze leerlingen (uitstroom) met een diploma van school gegaan.
Leerlingen doen het na het behalen van het diploma goed op de vervolgopleidingen in het mbo. Het percentage leerlingen (doorstroom) dat vorig jaar is bevorderd naar een volgend leerjaar van een bepaalde onderwijsvorm was als volgt: leerjaar 1: 100%, leerjaar 2: 99%, leerjaar 3: 96,3%.

Leerlingen stromen vanuit Het Element vrijwel allemaal uit naar het mbo. Dit kan variëren van niveau 1 t/m 4 en van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tot de beroepsopleidende leerweg (BOL).

Neem voor meer informatie contact op met:
info@hetelement.eu

Actuele stand van zaken (01-7-2020)

Op basis van onze gemiddelde klasgrootte (Max. 20 leerlingen) is er voor het schooljaar 2020-2021 geen plek meer in de klassen voor zij-instroom leerlingen.

Ondanks de deadline van 15 mei 2020 hebben wij onze uiterste best gedaan om ook geïnteresseerden na die datum verder te helpen. We wensen iedere leerling succes voor komend schooljaar!