logo

Klachten

Beroep en procedure

De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat, indien klachten zich toch voordoen, deze op een effectieve manier worden opgelost. Leerlingen/ouders wenden zich in de regel met een klacht eerst tot de mentor of de afdelingsleider. Verloopt de afhandeling niet tot tevredenheid dan kan men zich vervolgens wenden tot de directeur van de school.

Men kan tegen een uitspraak van de directeur in beroep gaan bij het College van Bestuur.

Pas daarna staat de weg naar de externe klachtencommissie open. De klachtenregeling is hier te downloaden of men kan de vestigingsadministratie om een kopie vragen. Vertrouwenspersonen kunnen behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht.

Het adres van de klachtencommissie is:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
t.a.v. Klachtencommissie katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070 – 386 16 97
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl