logo

Aanmelden procedure

Wijziging datum aanmelding
De sluiting van de scholen zorgt voor vertraging bij het uitbrengen van het advies voor de middelbare school. Daarom is de datum van aanmelding uitgesteld. In plaats van uiterlijk 12 maart 2021 kunnen nu de basisscholen uiterlijk 1 april 2021, de aanmeldingsformulieren bij de middelbare scholen inleveren.
Op de website www.vanbasisnaarbrug.nl, staan bij Tijdlijn de stappen die de basisschool voor 1 april moet doen.

Procedure aanmelding en inschrijving Het Element 2021-2022

1) Voor het cursusjaar 2021-2022 is er per vestiging van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld. Voor Het Element betekent dit dat er plek is voor 10 brugklassen.

2) Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt er plaatsing door middel van loting. Hierbij krijgen leerlingen die een broer of zus1 op de gekozen vestiging hebben zitten, of waarvan één of beide ouder(s)/verzorger(s) werkzaam2 zijn op het Meridiaan College of de Meerwegen scholengroep, voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten (open avonden), maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding

Uiterlijk 1 april 2021 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door Het Element. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.

De richtlijnen voor toelating zijn in Amersfoort breed afgesproken en vastgelegd op de website : vanbasisnaarbrug.nl.

Werkwijze

Het Element zal vanaf dinsdag 6 april 2021 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen voor de beschikbare brugklassen zijn, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op de vestiging. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Op maandag 22 maart 2021 krijgen de uitgelote leerlingen bericht.

Vanuit het Meridiaan College/Meerwegen scholengroep wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat de vestigingen van het Meridiaan College uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij het Meridiaan College, zal plaatsen als uw zoon/dochter op die andere vestiging wordt aangemeld.

Procedure, inschrijving en bericht

 • Voor dinsdag 6 april 2021 wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot de betreffende vestiging van het Meridiaan College/Meerwegen scholengroep.
 • Als op vrijdag 9 april 2021 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerling geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris.
 • De ouders van uitgelote leerlingen worden op maandag 12 april 2021 op de hoogte gesteld met de mededeling van uitloting, met de mededeling op welke VO-scholen nog wel ruimte is en met de mededeling dat aanmelding tot en met 15 april 2021 mogelijk is.
 • Ouders doen dinsdag 13 april t/m donderdag 15 april 2021 een nieuwe aanmelding bij een school waar ruimte is.
 • Op vrijdag 16 april 2021 staan de aanmeldingen vast
 • Van de leerlingen die zijn ingeloot wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:
  • Zo ja, dan geldt zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.
  • Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven
 • Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 9 juni 2021 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 7 juli 2021. (NB. Deze data zijn Amersfoort breed afgesproken).

Januari 2021

1 “Op onze school” betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2020 stonden ingeschreven op de betreffende vestiging het Meridiaan College of Meerwegen scholengroep.

2 Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2021 een vast dienstverband heeft op het Meridiaan College of de Meerwegen scholengroep.