logo

Aanmelding en inschrijving

Procedure aanmelding en inschrijving Meridiaan College 2022-2023

1) Voor het cursusjaar 2022-2023 is er per vestiging van het Meridiaan College een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld.

2) Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt er plaatsing d.m.v. loting. Hierbij hebben leerlingen die een broer of zus¹ op de gekozen vestiging hebben zitten, of waarvan één of beide ouders werkzaam² zijn op het Meridiaan College voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten (open avonden), maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding

Uiterlijk 15 maart 2022 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door de gekozen vestiging van het Meridiaan College. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.

De richtlijnen voor toelating zijn in Amersfoort breed afgesproken en vastgelegd op de website: vanbasisnaarbrug.nl.

Werkwijze

De vestigingen van het Meridiaan College zullen vanaf 15 maart 2022 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen voor de beschikbare brugklassen zijn, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op de vestiging van het Meridiaan College waar ingeschreven is. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Het tijdpad vindt u op www.vanbasisnaarbrug.nl

Vanuit het Meridiaan College wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat de vestigingen van het Meridiaan College uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij het Meridiaan College, zal plaatsen als uw zoon/dochter op die andere vestiging wordt aangemeld.

Procedure, inschrijving en bericht

1. Eerst wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot de betreffende vestiging van het Meridiaan College.

2. Als hierna blijkt dat het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerlingen geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris. De ouders en leerlingen worden op de hoogte gesteld of de leerling geplaatst is of dat er geloot gaat worden.

3. Bij de loting is er een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen in een leerweg per vestiging verschillend (zie website). De lotingsdatum staat vermeldt op www.vanbasisnaarbrug.nl.

4. Alle aangemelde leerlingen ontvangen na de lotingsdatum de uitslag van de loting en een overzicht van scholen waar nog ruimte is.

5. Ouders doen uiterlijk voor 30 maart een nieuwe aanmelding. Op 1 april staan de aanmeldingen vast.

6. Van de leerlingen die zijn ingeloot wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:

a. Zo ja, dan geldt zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.

b. Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven

7. Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 8 juni 2022 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 29 juni 2022. (NB. Deze data zijn Amersfoort breed afgesproken).

Januari 2022

1 “Op onze school” betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2021 stonden ingeschreven op de betreffende vestiging van het Meridiaan College.

2 Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2021 een vast dienstverband heeft op het Meridiaan College.