logo

Aanmelden procedure

Procedure aanmelding en inschrijving Het Element 2019-2020

1) Voor het cursusjaar 2020-2021 is er per vestiging van het Meridiaan College en Meerwegen scholengroep een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld. Voor Het Element betekent dit dat er plek is voor 10 brugklassen.

2) Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt er plaatsing door middel van loting. Hierbij krijgen leerlingen die een broer of zus1 op de gekozen vestiging hebben zitten, of waarvan één of beide ouder(s)/verzorger(s) werkzaam2 zijn op het Meridiaan College of de Meerwegen scholengroep, voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten (open avonden), maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding

Uiterlijk 13 maart 2020 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door Het Element. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.

De richtlijnen voor toelating zijn in Amersfoort breed afgesproken en vastgelegd op de website : vanbasisnaarbrug.nl.

Werkwijze

Het Element zal vanaf 17 maart 2020 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen voor de beschikbare brugklassen zijn, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op de vestiging. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Op 23 maart 2020 krijgen de uitgelote leerlingen bericht.

Vanuit het Meridiaan College/Meerwegen scholengroep wordt er een plaatsingsgarantie geboden. Dat houdt in dat de vestigingen van het Meridiaan College uw zoon/dochter, mocht hij/zij worden uitgeloot bij het Meridiaan College, zal plaatsen als uw zoon/dochter op die andere vestiging wordt aangemeld.

Procedure, inschrijving en bericht

 1. Voor 19 maart wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot de betreffende vestiging van het Meridiaan College/Meerwegen scholengroep.
 2. Als op 20 maart 2020 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerling geplaatst d.m.v. loting. Deze loting wordt verricht door de notaris. De ouders en leerlingen worden op 23 maart op de hoogte gesteld of de leerling geplaatst is of dat er geloot gaat worden.
 • Bij de loting is er een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen in een leerweg per vestiging verschillend. De loting vindt op 20 maart plaats.
 • Alle aangemelde leerlingen ontvangen op 23 maart de uitslag van de loting en een overzicht van scholen waar nog ruimte is.
 • Ouders doen uiterlijk voor 26 maart een nieuwe aanmelding. Op 27 maart staan de aanmeldingen vast.
 • Van de leerlingen die zijn ingeloot wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:
  • Zo ja, dan geldt zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.
  • Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven
 • Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 10 juni 2020 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 8 juli 2020. (NB. Deze data zijn Amersfoort breed afgesproken).

Januari 2020

1 “Op onze school” betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2019 stonden ingeschreven op de betreffende vestiging het Meridiaan College of Meerwegen scholengroep.

2 Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2020 een vast dienstverband heeft op het Meridiaan College of de Meerwegen scholengroep.