logo

Aanmelden procedure

Procedure aanmelding en inschrijving Het Element 2019-2020

1) Voor het cursusjaar 2019-2020 is er per vestiging van het Meridiaan College en de Meerwegen scholengroep een maximum aantal brugklassen dat kan worden geplaatst (hetzij in totaal of uitgesplitst naar schoolsoort) vastgesteld. Op de website van de vestigingen staat uiterlijk 1 feb 2019 de aantallen vermeld.

2) Wanneer de aanmelding hoger ligt dan de beschikbare ruimte, volgt er plaatsing door middel van loting. Hierbij krijgen leerlingen die een broer of zus1 op de gekozen vestiging hebben zitten, of waarvan één of beide ouder(s)/verzorger(s) werkzaam2 zijn op het Meridiaan College of de Meerwegen scholengroep, voorrang. Zij ontvangen na de voorlichtingsactiviteiten (open avonden), maar voor de aanmelddatum bericht over de procedure. Daarnaast dient aan de algemene voorwaarden voor toelating te worden voldaan.

Aanmelding

Uiterlijk 15 maart 2019 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn ontvangen door de gekozen vestiging van Het Element. Dit verloopt zoals gebruikelijk via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen. 

De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoort-breed afgesproken en vastgelegd op de website: vanbasisnaarbrug.nl.

Werkwijze

Het Element zal vanaf 15 maart 2019 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van aangemelde leerlingen. Als er minder aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn voor de beschikbare brugklassen, worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden toegelaten. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare klassen zijn, zal door de notaris door middel van loting bepalen welke leerlingen geplaatst kunnen worden. Rond 25 maart 2019 krijgen de uitgelote leerlingen bericht.

Voor Het Element geldt in tegenstelling tot andere scholen van het Meridiaan College dat er geen plaatsingsgarantie gegeven.

Procedure, inschrijving en bericht

 1. Voor 19 maart 2019 wordt van alle aangemelde leerlingen vastgesteld of ze op basis van het basisschooladvies toelaatbaar zijn tot Het Element.

2. Als op 15 maart 2019 het aantal toelaatbare aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare klassen worden toelaatbare leerlingen geplaatst door middel van loting. Deze loting wordt verricht door de notaris. De ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden op 20 maart 2019 op de hoogte gesteld of de leerling geplaatst is of dat er geloot gaat worden.

 3. Bij de loting zijn er verschillen in de onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen in een leerweg per vestiging. Voor Het Element geldt:

  • een maximum van 16 leerlingen met het advies Basisberoepsgerichte leerweg per klas en
  • een maximum van 24 leerlingen met het advies Kaderberoepsgerichte leerweg per klas.
  • De Hooglandseweg biedt ruimte aan 3 klassen Basisberoepsgerichte leerweg en 3 klassen Kaderberoepsgerichte leerweg.

De Kaliumweg biedt ruimte aan 2 klassen Basisberoepsgerichte leerweg en 3 klassen Kaderberoepsgerichte leerweg.

4. Alle aangemelde leerlingen ontvangen op 25 maart 2019 de uitslag van de loting en een overzicht van scholen waar nog ruimte is.

5. Ouder(s)/verzorger(s) doen voor 28 maart 2019 een nieuwe aanmelding. Op 29 maart 2019 staan de aanmeldingen vast.

 6. Van de leerlingen die zijn ingeloot wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft:

  1. Zo ja, dan geldt de zorgplicht. De school van aanmelding stelt vast wat de ondersteuningsbehoefte is en of er een passende ondersteuning kan worden geboden. Als er geen passend aanbod is binnen de eigen school, wordt in overleg met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en basisschool gezocht naar de best passende oplossing.
  2. Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven.

7. Alle ingeschreven leerlingen ontvangen uiterlijk 1 juni 2019 de bevestiging van inschrijving. In dezelfde brief staat ook de uitnodiging voor de kennismakingsochtend woensdag 10 juli 2019. (NB. Deze data zijn Amersfoort breed afgesproken). 

1 “Op onze school” betekent dat broertjes of zusjes, of stiefbroertjes –zusjes, die bij de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres zijn ingeschreven, uiterlijk 1 oktober 2018 stonden ingeschreven op de betreffende vestiging het Meridiaan College of Meerwegen scholengroep.

2 Hiervoor geldt dat de werknemer op 1 augustus 2019 een vast dienstverband heeft op het Meridiaan College of de Meerwegen scholengroep.