logo

Aanmelden klas 2, 3 & 4

Aanmeldingen voor leerlingen die verhuizen of om een andere reden bij ons op school willen komen, krijgen een afspraak voor een rondleiding. Hiervoor kunt u bellen naar het schoolnummer (033-4728203) en vragen naar dhr. J. de Wijs. Na een rondleiding of kennismakingsgesprek zal een intakegesprek volgen waarbij ook de orthopedagoog aanwezig is. In dit gesprek bespreken we de keuze voor het profiel en de ruimte in de klassen. Ook zal de eventuele ondersteuning die een leerling nodig heeft ter sprake komen en de reden van overstap naar onze school.

Actuele stand van zaken (27-6-2019)

De deadline van 15 mei voor het aanmelden van zij-instroom leerlingen is voorbij. Alle leerlingen/ouders/verzorgers die een aanmeldingsformulier hebben ingeleverd en voor een rondleiding op school zijn geweest, worden momenteel in behandeling genomen.
De huidige klassengrootte is, met de nieuwe aanmeldingen meegenomen, 20 leerlingen per klas. De klassen zijn geformeerd op basis van profielkeuze en niet op niveau BBL-KBL. Dat betekent dat er in principe geen ruimte is voor meer leerlingen. Er is nog één plek in de profielrichting HBR en twee bij techniek (BWI, M&T of PIE) leerjaar 2. Voor leerjaar 3 is er geen ruimte meer en verwijzen we u door naar de locatie Kaliumweg
Ook voor het profiel Diensten en Producten verwijzen we u naar de locatie Kaliumweg (contactpersoon: Olcay Topal).

Criteria en procedure aanname leerlingen voor klas 2, 3 en 4.

Als basis voor dit document dient het Centraal Toelatingsbeleid van het Meridiaan College welke op 8 november 2008 werd vastgesteld door het College van Bestuur. Wij beschouwen dit document hierbij als ingelast en gelezen. Waar in voorkomende gevallen mogelijk zou blijken dat onderstaande afspraken niet in lijn zijn met deze richtlijn zal het Centraal Toelatingsbeleid leidend zijn voor een te nemen besluit. Besluiten welke genomen worden mogen nooit in tegenspraak zijn met het Centraal Toelatingsbeleid en dienen daarop te worden getoetst.

Criteria

Intern

1) Er moet plaats zijn in de leerweg/sector waar de leerling zich voor aanmeldt.

2) De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.

3) De leerlingen die zich aanmelden voor de vierde klas moeten aantoonbaar voldoen aan de PTA eisen van Het Element voor klas 3. Daartoe dient de afleverende school een PTA van het – door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren alsmede alle gemaakte schoolonderzoeken/toetsen, werkstukken, etc. toe te zenden t.b.v. het examendossier.

Extern

Leerlingen mogen op de volgende punten geen negatief verleden hebben

1) agressie

2) schorsing(en)

3) spijbelen

4) gedrag t.o.v. van medeleerlingen

5) gedrag t.o.v. personeel van de school

De afleverende school dient – desgevraagd en met toestemming van de ouder(s)- het complete leerling-dossier toe te zenden.(*) De leerling voldoet aan de volgende kenmerken.

6) Het basisschool advies toont aan dat hij/zij toelaatbaar is tot het VMBO.

7) Indien de afleverende school -bij toelating van de leerling – afgeweken heeft van het

8) basisschool advies dan dient dit ondersteunt te worden door een duidelijk motivatie of

– bij voorkeur – een toelatingstoets.

9) De leerling is – bij voorkeur – nog nooit gedoubleerd in het V.O.

10)De leerling voldoet aan de volgende kenmerken qua werkhouding:

  • is taakgericht
  • zelfstandig
  • kan goed samenwerken met leerlingen/docenten

11)De leerling (en zijn/haar ouders) heeft (hebben) een positief beeld van Het Element.

12)Nadrukkelijk worden leerlingen die het wel kunnen maar niet willen uitgesloten.

13)In zeer uitzonderlijke gevallen kan van punt 1 t/m 5 worden afgeweken.

Aanname procedure.

  1. De leerling wordt door de ouder(s) aangemeld via een inschrijfformulier (verkrijgbaar op de administratie van de school of aan te vragen via info@hetelement.eu.

Aanmeldingen die na 1 juni binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Leerlingen die van een van de scholen van het Meridiaan College afkomstig zijn worden met voorrang geplaatst.

  1. Na ontvangst van het formulier neemt de afdelingsleider contact op met de afleverende school. Er wordt een onderwijskundig rapport toegezonden naar de afleverende school. De afleverende school geeft ook duidelijk aan of de leerling door een Samenwerkingsverband is geïndiceerd voor LWO. Verder wordt er een eerste gesprek gepland met ouder(s) en leerling.

iii. Er wordt gekeken of het kind een duidelijke affiniteit heeft met de sector waarvoor werd gekozen. Er wordt een overzicht gemaakt van de aanwezige (praktijk) competenties. Bij hiaten wordt gekeken of en hoe deze achterstanden kunnen worden ingelopen.

  1. De afdelingsleider brengt de informatie in bij de toelatingscommissie. Deze bestaat, naast de afdelingsleider, uit 2 leden van het team en de zorgcoördinator. De toelatingscommissie kan 3 besluiten nemen:
  2. toegelaten
  3. afgewezen
  4. geen besluit er ontbreekt informatie…

In alle gevallen volgt een schriftelijke bevestiging naar de ouders.

Bij toelating volgt het kennismakingstraject voor de leerling. De leerling is pas definitief toegelaten als de afleverende school een uitschrijfformulier heeft toegezonden.(*)

* De aanname van een leerling geschiedt onder de voorwaarde dat: indien binnen twintig werkdagen – de vakantie(s) niet meegerekend- na de beslissing van de toelatingscommissie aanvullende informatie, welke voor de leerling belastend is en voor het Vakcollege Amersfoort tot onoverkomelijke bezwaren leidt, bekend wordt en van voornoemde informatie in redelijkheid verwacht kon worden dat deze in het dossier van de afleverende school en/ of op het toegezonden onderwijskundig rapport vermeldt zou zijn dan verplicht afleverende school zich dan de leerling als ingeschreven aan die school te beschouwen althans de zoekplicht volgens de wet uit te voeren. Voornoemde regeling wordt door de afleverende school ondertekend.

Aanmeldingsformulier 2020 Leerjaar 2 en 3

Neem voor meer informatie contact op met:
info@hetelement.eu