logo

Protocol kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen veel voor: In Nederland zijn er ten minste 119.000 kinderen slachtoffer hiervan. Huiselijk geweld en kindermishandeling tast de kern van een kind aan: het vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen een leven lang voortduren.

Vanaf 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een feit. Dit protocol is de handleiding voor medewerkers binnen Het Element om de meldcode te hanteren. De professionals worden ondersteund in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling door gebruik te maken van een stappenplan. Dit stappenplan biedt de beroepskrachten duidelijkheid wat ervan hen wordt verwacht en ondersteunt hen om op verantwoorde wijze  het besluit te kunnen nemen of het doen van een melding nodig is.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken.

Janske Hofman

Ondersteuningscoördinator/Zorgcoördinator
Het Element (Kaliumweg)