logo

Afwezigheid van leerlingen

Ziekte en verzuim

Docenten houden iedere les bij wie aanwezig is. Als een leerling zonder bericht van ouder(s)/verzorger(s) afwezig is, wordt er contact met thuis opgenomen. De mentor neemt maatregelen om de gemiste uren in te halen.

Als een leerling door ziekte of om andere redenen niet naar school kan komen, dient dit voor het begin van de lessen door één van de ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven te worden aan de school.

Dit kan via het centrale telefoonnummer 033 – 460 26 90 of via het algemene e-mailadres storkstraat@hetelement.eu .

Een leerling die op school ziek wordt, dient zich te melden bij de verzuimcoördinator. Die neemt, in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s) een beslissing over het wel of niet voortzetten van de lessen.

Verlof

Als een leerling om een andere reden dan ziekte lessen dient te verzuimen, bijvoorbeeld vanwege een bruiloft of begrafenis, moeten de ouder(s)/verzorger(s) vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de afdelingsleider. Verzoeken voor vakanties buiten de schoolvakanties om mogen wij van rechtswege, na een schriftelijk verzoek daartoe, alleen honoreren als zij niet aansluiten op schoolvakanties. Wij gaan daarom ook niet in op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie en zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

Te laat komen en ongeoorloofde absentie

Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de verzuimcoördinator, die het te laat komen in Magister noteert. Ook als een leerling tussen de lessen door te laat komt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator.

Als een leerling met een geldige reden te laat is, bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, dan meldt hij dit met een briefje ondertekend door één van de ouder(s)/verzorger(s). Of ouder(s)/verzorger(s) bellen voor 8.15 uur.

Iedere leerling mag per schooljaar vier keer ongeoorloofd te laat komen zonder dat er een sanctie volgt.

Voor de keren daarna hanteren we onderstaande richtlijnen. Een leerling die te laat is, mag wel de les in. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 1. Een leerling die 5x te laat is gekomen, moet zich de eerstvolgende lesdag die om 08.30 uur begint, om 08.00 melden in het opvanglokaal. Melding in Magister door verzuimcoördinator.
 2. De sanctie loopt op naar 2x een lesuur nablijven, als de leerling niet komt opdagen.
 3. De verzuimcoördinator geeft door aan de mentor dat een leerling 5x te laat is gekomen.
 4. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een mail van de verzuimcoördinator.

Bij een leerling die 10x te laat is gekomen volgt er een brief naar huis.

 1. De verzuimcoördinator informeert de mentor en doet een melding in Magister.
 2. De leerling hoort van de mentor wat de sanctie is en voert deze ook uit bij de mentor.
 3. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een brief met de melding dat de mentor contact met ze zal opnemen.
 4. In dat gesprek (met leerling en ouder(s)/verzorger(s)) meldt de mentor dat bij voortdurend verzuim een formele waarschuwing uitgaat met een melding dat bij 16x contact wordt opgenomen met leerplicht.
 5. De mentor maakt een gespreksverslag in Magister.

Bij een leerling die 15x te laat is gekomen volgt er een mail naar huis.

 1. De verzuimcoördinator informeert de mentor en schoolleider.
 2. Mentor voert gesprek met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en schoolleider.
 3. De mentor zorgt voor een passende maatregel en maakt een melding in Magister.
 4. Bij de eerstvolgende keer te laat komen en/of afwezigheid volgt een DUO-melding door de VC.

Indien de leerling ondanks alle interventies volhardend is in het te laat komen, informeert de verzuimcoördinator de schoolleider voor een gesprek met mentor, leerling en ouder(s)/verzorger(s) over het niet nakomen van afspraken en een eventuele sanctie (bijv. een interne schorsing van een dag). Een afschrift van de brief met sanctie wordt door de scholleider in Magister gezet.

De meldingen, wettelijk door leerplicht bepaald, beslaan een heel schooljaar. Bij veelvuldig te laat komen, om welke reden dan ook, kan een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar tot de mogelijkheden behoren.