logo

Cameratoezicht

Protocol gebruik van camera- en videobeelden

Artikel 1    Doel van camera- en video-opnames

Het maken van (digitale)opnames heeft ten doel:

1.1 het zorgdragen voor beveiliging om ongewenst gedrag (waaronder, maar niet uitsluitend: diefstal, vandalisme en pestgedrag) te voorkomen en in voorkomende gevallen te kunnen signaleren en vastleggen.

1.2 het begeleiden en coachen van medewerkers, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, leraren in lessituaties en (aankomend) leraren in opleiding.

Artikel 2    Begripsbepaling

2.1 camera’s: het betreft camera’s die bedoeld zijn voor algemeen toezicht;
2.2 camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, verbindingskasten, glasvezelverbindingen en bevestigingen;
2.3 videobeelden: video-opnames met als doel begeleiding en coaching van medewerkers;
2.4 camerabeelden: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden.
2.5 beheer: zorg voor de continuïteit van het cameratoezicht;

Artikel 3    Plaats- en tijdbepaling cameratoezicht en video-opnames

3.1 Cameratoezicht vindt plaats op het schoolterrein van de scholen van de Meerwegen scholengroep. Binnen de school vindt cameratoezicht plaats op de plaatsen en de tijdvakken als omschreven in bijlage 1 bij dit protocol.
3.2 Video-opnames worden gemaakt in lessituaties, op incidentele basis en steeds vooraangekondigd. Over het moment waarop de opnames worden gemaakt worden de betrokken leerlingen en hun ouders/verzorgers vooraf geïnformeerd.
3.3 Indien een leerling en/of zijn ouders bezwaar hebben tegen de opnames die met het oog op begeleiding en coaching van medewerkers worden gemaakt, dan zal de school ervoor zorgen dat de leerling tijdens de opnames een dusdanige plek krijgt in de klas dat deze niet in beeld komt.

Artikel 4    Taken, verantwoordelijkheden en beveiliging

4.1 Het cameratoezicht en het maken van video-opnames geschiedt onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep.
4.2 Degene die belast is met het beheer van het camerasysteem is de heer E. van Essen (hoofdconciërge)
4.3 Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem en het bekijken van de beelden zijn de schoolleiding en de conciërges. De heer E. van Essen (hoofdconciërge) is de contactpersoon.
4.4 Degenen die toegang hebben tot de camera en videobeelden zullen daarmee strikt vertrouwelijk omgaan. Zij zullen geheimhouding betrachten (zie artikel 4.2. van het Meerwegen Privacyreglement, te vinden op www.meerwegen.nl).
4.5 Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de camerabeelden en het camerasysteem.

Artikel 5    Kenbaarheid

5.1 Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden en stickers op de plaatsen waar cameratoezicht plaatsvindt en bij de ingang van het terrein.
5.2 Video-opnames met als doel begeleiding en coaching worden uitsluitend gemaakt nadat daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de betrokken medewerkers is verkregen en de betrokken leerlingen vooraf zijn geïnformeerd.
5.3 Alle medewerkers en leerlingen worden geïnformeerd over dit protocol.
5.4 Voor betrokkenen (niet zijnde medewerkers of leerlingen) ligt het protocol ter inzage bij de administratie van de school.

Artikel 6    Doelbinding, zorgvuldigheid, bewaartermijnen en rechten van betrokkenen

6.1 De geregistreerde camera- en videobeelden worden uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen zoals in dit protocol zijn verwoord.
6.2 Het gebruik van de camera- en videobeelden zal niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het toezicht is ingesteld.
6.3 De camerabeelden die gemaakt zijn met het oog op de veiligheid van de school worden na 4 weken nadat deze zijn gemaakt, verwijderd. De camerabeelden mogen langer bewaard worden in het kader van een wettelijke bewaarplicht of als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van geconstateerde incidenten. Zodra het incident is afgehandeld, worden de beelden vernietigd.
6.4 Videobeelden die zijn gemaakt met het oog op begeleiding en coaching van medewerkers, worden bewaard gedurende het begeleidingstraject. Na afronding van het begeleidingstraject of zoveel eerder als daarom door de medewerker wordt verzocht, worden de beelden vernietigd.
6.5 De betrokkene van wie beelden zijn vastgelegd heeft recht van inzage, recht op rectificatie, recht op wissing en recht op beperking van verwerking van gegevens conform artikel 6 van het Meerwegen Privacyreglement.

Artikel 7    Heimelijk cameratoezicht

7.1 Heimelijk cameratoezicht kan worden ingezet indien er sprake is van een serieus en concreet vermoeden van diefstal, c.q. andere onrechtmatigheden en de directie er niet in is geslaagd om met behulp van minder vergaande middelen – waaronder het reguliere cameratoezicht – tot uitkomsten te komen.
7.2 Het heimelijk cameratoezicht wordt in duur en omvang zo beperkt mogelijk gehouden.
7.3 Het heimelijk cameratoezicht zal zich niet uitstrekken tot plaatsen waar de privacy van de betrokkenen onder alle omstandigheden gewaarborgd dient te zijn, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend, de douche-en toiletruimten, omkleedruimten, de kamers van de schoolleiding, de vertrouwenspersoon e.d.

Bijlage 1 Overzicht plaats en tijdvak cameratoezicht

Er worden 24/7 camerabeelden gemaakt op de volgende plekken in/om de school.

Cameranummer Plaats

01 Entree van de school.
02 Hoofdingang
03 Fietsenstalling
04 Plein, richting lokaal 0.33/0.34
05 Plein
06 Kantine. 1ste verdieping
07 Kantine
08 Kantine, vanaf 1ste verdieping
09 Fietsenstalling (personeel)
10 Ontvangstbalie hal
11 Gang praktijkvleugel
12 Lokaal 1.02
13 Lokaal 1.02
14 Nooduitgang begane grond (Noord)
15 1ste verdieping lokaal 1.17, 1.18 en 1.19
16 Begane grond lokaal 0.33, 0.34 en 0.35