logo

nieuws van het element

Update Corona virus 14-04 (Zak/slaag-regeling)

dinsdag 14 april 2020 Corona virus, Het Element

Beste ouder/verzorger en leerling,

Ik hoop dat u goede Paasdagen heeft gehad. In een eerder schrijven heb ik u bericht dat er bij meer informatie omtrent de afsluiting van het schoolexamen en/of de slaag-/zakregeling ik u opnieuw zou informeren. Die informatie is er inmiddels en wij hebben voor de Pasen hierop ons onderwijs aangepast. Bij deze informeer ik u over de slaag-/zakregeling.

1 Zak-slaagregeling

Wijkt af op:

-Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.

-De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
-Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).

Regels:

 • Nederlands eindcijfer minimaal een 5.

Verder:

 • al je eindcijfers en je combinatiecijfer[1] een 6 of hoger zijn, of;
 • je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
 • je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
 • geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is.
  • Let op: ook voor de afzonderlijke keuzevakken moet je tenminste het eindcijfer 4 halen.
 • je een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor kunstvakken I inclusief CKV en lichamelijke opvoeding.

 2 Eindcijfers

Het eindcijfer van een vak wordt conform het PTA bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de SE-resultaten.
Het eindcijfer wordt afgerond naar een geheel getal. Als bij de berekening van het eindcijfer het cijfer moet worden afgerond, gelden net als anders de volgende afrondingsregels: het getal wordt naar beneden afgerond als het eerste getal achter de komma een 4 of lager is. Het getal wordt naar boven afgerond als het eerste getal achter de komma een 5 of hoger is.
Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij het vaststellen van de uitslag.

 • Conclusie: CSPE cijfer behaald in leerjaar 3 blijft een combinatie van SE + CE (CSPE).

3 Resultaatverbeteringstoets

Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Ook leerlingen die voor cijferverbetering willen gaan mogen de RV-toetsen maken.

Regels:

De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA (leerjaar 3 en leerjaar 4) van het betreffende vak. Stichting Cito ontwikkelt een handreiking om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.
Tijdsduur: op dit moment willen we afwachten wat de adviezen vanuit bijvoorbeeld Cito hierover zijn. Indien hier geen advies over komt kiezen we voor de tijdsduur SE (60 minuten) of tijdsduur CE (60, 90, 120 minuten). Hier volgt dus nader bericht over.

Correctie:

 • Gemaakt werk wordt beoordeeld/verwerkt via een beoordelingsmodel (vastleggen cijfer).
 • Elke toets wordt mede gecorrigeerd/gecontroleerd (tweede correctie).

Cijfer:

 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%.
 • Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer.
 • Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.
Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen voor maximaal drie vakken deelnemen aan RV-toetsen, namelijk het beroepsgerichte profielvak en twee avo-vakken. Bij de afname van een RV-toets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de toets[2].


[1] Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de vier keuzevakken van het praktijkvak.

[2] Let op! Als een leerling het CSPE al heeft herkanst in leerjaar 3 dan mag de leerling het CSPE niet nogmaals herkansen.

4 Planning en uitslagbepaling

Zoals in de eerdere communicatie naar u is vermeld is de uitslagbepaling in de eerste week van juni. Op 4 juni berichten wij iedere examenkandidaat over zijn resultaat. In de week van 8 juni hebben afgewezen (gezakte) kandidaten de kans om zich voor te bereiden, samen met de docent, op hun RV-toets.

In de week van 15 juni is de afname RV-toetsen ingepland. Op 26 juni is dan de uitslagbepaling aan de hand van resultaten RV-toetsen voor de afgewezen kandidaten.

Lees hier de volledige planning leerjaar 4

Met vriendelijke groet,

Koen Janssen

Directeur Het Element

Coming Out Dag

Dat we elkaar respecteren is één van de vijf pijlers van Het Element. Dat betekent ook dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht afkomst, huidskleur, religie of seksuele voorkeur.

Lees verder