logo

Ronald Koeman geeft advies voor keus VO

Trots waren we er op dat Ronald Koeman, nu voetbaltrainer van Barcelona, afgelopen maandag geïnterviewd werd tijdens Het Element Live. Ferry Hendrikse, mentor klas 1 en docent Nederlands, ging in gesprek met hem. Hoe heeft hijzelf de overstap ervaren van de basisschool naar het voorgezet onderwijs? Wat moet je doen om je doel te bereiken? Wat is passie en talent en hoe haal je het beste uit jezelf? In een open gesprek gaf de voormalig trainer van het Nederlands elftal adviezen en tips voor de groep 8 leerlingen. Als vader van drie kinderen en sportman gaf hij het belang van sporten aan om op school maximaal te kunnen presteren. Ontspanning naast inspanning. Nieuwsgierig? Ga snel kijken en luisteren.

 

Het Element ging Live

Maandag 8 maart konden leerlingen van de basisscholen in een uur tijd, een mooi beeld van het Element en de brugklas krijgen, tijdens Het Element Live.

Twee jonge enthousiaste mentoren presenteerden als host een afwisselend programma. Met een versnelde video tour van de school en leerlingen. Een interview met twee leerlingen klas 1. Een sport en muziek challenges en twee interviews met Bart Vriends (voetballer van Sparta Rotterdam) en Ronald Koeman (trainer van Barcelona).

Op deze manier krijgen de groep 8 leerlingen veel te horen en te zien over de overstap naar het voortgezet onderwijs en van Het Element.

Veel kijkplezier.

Ga naar de Livestream-pagina!

Medewerkers Het Element

Video’s Het Element

We hebben een aantal video’s gemaakt om u een beeld van onze school te geven. Een tweetal algemene video’s over de brugklas en de sfeer op school.
En video’s over de verschillende profielen die Het Element aanbiedt.

Verder is er ook nog een animatie te zien over het nieuwe schoolgebouw aan de Kaliumweg dat in 2023 klaar moet zijn en waar alle afdelingen van het Element onderdak zullen krijgen.

Een overzicht de video’s vindt u op deze pagina: video’s

Kijk de Livestream terug

Op 6 januari 2021 hebben we een uur live uitzending gemaakt waarbij we in 4 korte talks van 7 minuten gevolgd door het beantwoorden van binnenkomende vragen inzicht geven over de opzet van de brugklas, de begeleiding van de leerlingen en hoe het onderwijsconcept van het vmbo op Het Element is opgezet. Kijk hem hier terug!

Talkshow: Alles over Het Element

In de chat konden vragen gesteld worden door ouders aan de school. Hiervan is veel gebruik gemaakt. Veel vragen en antwoorden zijn in de uitzending aan bod geweest. Alle vragen en antwoorden zijn hieronder te lezen.

Presentatie 1

Koen Janssen. Visie, missie, nieuwbouw en instroom

U zegt: de school is kleinschalig?

 • Op dit moment zitten er ruim 500 leerlingen op de locatie Hooglandseweg en 150 op de locatie Euroweg. Dat is kleinschalig. In de Nieuwbouw gaan we naar 5 clubhuizen, van gemiddeld 175 leerlingen, waar ze de meeste lessen met een vast team docenten hebben.

In het 3e jaar examen en in het 4e jaar doorstromen naar het mbo?

 • Leerlingen die het advies vanuit de school krijgen om het praktijkexamen in leerjaar 3 te doen en slagen, gaan in het 4de leerjaar naar het MBO en stagelopen. Hiermee kunnen ze zich beter oriënteren, versnellen of verdiepen en dat heeft voordelen (op het moment ze definitief instromen op het MBO)

Wat wordt er aangeboden op de Euroweg?

 • Leerlingen die het profiel Dienstverlening en Producten (sport/creative) volgen in leerjaar 2, 3 en 4 krijgen les op de Euroweg. Op dit moment hebben er ook een 3de en 4de klas Zorg en Welzijn les.

Het VMBO heeft meerdere leerwegen. Welke biedt het Element aan?

 • Het Element biedt de Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg aan. Leerlingen kunnen één of meerdere vakken op een Theoretische Leerweg niveau afsluiten met een examen op dit niveau. Met nog steeds de meerwaarde van een beroepsopleiding.

Wat zijn de sterke punten van Het Element? Wat geven ouders en leerlingen terug?

 • Veiligheid, ondersteuning en begeleiding, sfeer op school.

We zeggen vaak: de dingen die je belooft, moet je waarmaken. Kunnen er ook zaken beter?

 • Ja, we zouden nog vaker leerlingen moeten betrekken bij beleid en activiteiten op school. Dat doen we nu al voor het onderwijs, activiteiten en nieuwbouw, met de leerlingenraad, maar dat kan beter.

Presentatie 2

Coby Kruithof. Brugklas en onderwijskundige verandering

Heeft het Element de meeste profielen als vmbo-school in Amersfoort?

 • Ja, van de 10 profielen die er landelijk zijn biedt Het Element er zeven aan.

Heb je een laptop nodig?

 • Je hoeft als leerling geen eigen laptop aan te schaffen. Tijdens o.a. de lessen Future skills, Engels, Nederlands, Wiskunde en de projecten gebruiken we laptops van school of maken gebruik van het computerlokaal.

Als een kind kader advies krijgt start het dan op kader niveau? Hoe is de verdeling tussen kader en basis? Zitten ze samen in een klas?

 • We gaan in de lessen, in eerste instantie, uit van het advies van de basisschool en leerlingen worden daar uitgedaagd waar het kan. Op ieder rapport wordt een basis én kader cijfer gegeven. Uiteindelijk bepalen we eind klas 2 wat de definitieve leerweg wordt waarin een leerling examen gaat doen. In die leerweg starten ze in leerjaar 3.
 • De indeling van klassen is niet alleen op basis van de geadviseerde leerweg. We houden ook rekening met jongens/ meisjes, verzoeken van leerlingen om bij elkaar in de klas te komen en de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. We houden zelf rekening met het gegeven om een mentor aan een bepaalde klas, type leerling te koppelen.
   
 • Leerlingen met een kader en basis advies zitten bij elkaar in de klas.

 Hoe groot zijn de klassen in de brugklas?

 • Klassen in de brugklas zijn maximaal met 24 leerlingen bezet. Dit kan variëren van 16 – 24 leerlingen. Gemiddeld zitten we dit schooljaar in de 8 eerste klassen die we hebben op 19/20 leerlingen per klas.

Een leerling die heeft gekozen voor de TN-route. Moet hij/zij in leerjaar 2 dan verplicht naar een profiel TN?

 • Nee, een leerling kan in principe naar alle profielen in leerjaar 2, los van de route die hij/zij gevolgd heeft. In o.a. de portfoliogesprekken komt dit dan zeker aan de orde.

 Hoe word je geholpen naar de definitieve keuze voor klas 2?

 • In de mentorlessen en met de loopbaanbegeleidingsopdrachten.

Wat maakt het brugklasjaar bijzonder aan Het Element?

 • Al voor de zomervakantie een gesprek met ouder/ leerling/ mentor en een kennismaking met je nieuwe klas. Met de start van het nieuwe schooljaar met introductiedagen en een brugklaskamp na drie weken. Een lesrooster met 6 lessen beroepsgericht en keuzes in de lessen die je wilt volgen. Dinsdagmiddag een lesvrijemiddag, vanaf 12.50 uur. Na 10 weken een portfolioweek en voor de kerstvakantie sluiten we het jaar af met een kerstdisco. Dan lekker uitrusten.

Kunnen leerlingen in leerjaar 1 nog switchen als ze eenmaal gestart zijn in een route?

 • Ja, in overleg met elkaar doen we dit. Ieder jaar zijn er enkele leerlingen die switchen. De argumenten hierbij zijn wel belangrijk. In de praktijk zien we dat in periode 2 de meeste leerlingen wel in de juiste route zitten.

Als je als leerling talenttijd Sport of Creative wilt doen, moet je dan goed zijn in sporten of zingen/dansen?

 • Nee, leerlingen moeten het leuk vinden, nieuwsgierig zijn en andere sporten of activiteiten willen leren. Dat is het belangrijkste.

Tijdens de portfolioweek moeten leerlingen presenteren aan ouders? Dat is toch ontzettend spannend. Hoe helpt de school leerlingen hierbij?

 • In de lessen bespreken we dit. De mentor helpt leerlingen hierbij. In de portfolioweek gaan we oefenen. We merken dat hoe vaker leerlingen gaan presenteren hoe beter dit gaat. Ouders gaan vaak trots op hun kind naar huis en leerlingen met een glimlach.

Presentatie 3

Sabine Wijnbelt. Ondersteuning en begeleiding

Welke extra begeleiding is er? 

 • De extra begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag. Als de mentor en het team vakdocenten merkt dat er meer ondersteuning nodig is, dan in de klas geboden kan worden, wordt de ondersteuningscoördinator ingeschakeld. Samen wordt er gekeken of er advies gegeven moet worden aan de docenten, of er een leerlingbegeleider of een schoolmaatschappelijk werker ingeschakeld moet worden of dat er een OPP moet worden geschreven. Ook kan er een doorverwijzing plaatsvinden naar externe hulpverlening. 

 Als een kind moeilijk gedrag vertoont in de klas waar anderen echt last van hebben, wat is dan jullie visie hierop? 

 • Wat wordt er verstaan onder ‘moeilijk’ gedrag? En van belang is ook of de docent of de leerling het gedrag als moeilijk ervaart. Hierover moeten we met elkaar in gesprek. Belangrijk is dat er wordt gekeken naar de reden van het gedrag van het kind​. Het ene kind vertoont druk gedrag omdat hij de stof niet begrijpt, het andere kind heeft moeite met het beheersen van zijn impulsen. Afhankelijk van de reden zullen we acties inzetten. Hiervoor gaan we in gesprek met kind en ouders en zal het ondersteuningsteam worden ingeschakeld.  

Een leerling, serieus en hard werkend, zit in groep 8, maar werkt voor rekenen op groep 6 niveau. Hoe gaan jullie hier mee om? 

 • Op de basisschool wordt op een hoger niveau lesgegeven dan bij ons op het vmbo. Dit betekent ook dat het kan zijn, dat het niveau waarop wij starten met rekenen, het niveau is van de leerling. Bij de overstap van basisschool naar middelbare school bekijken we het niveau van alle kinderen op de verschillende vakken. Als blijkt dat een leerling met een achterstand binnenkomt op rekenen, maar gaat het verder met de andere vakken goed, dan zal de mentor de docent wiskunde hiervan op de hoogte stellen om de leerling extra in de gaten te houden. Mocht het nodig zijn, dan kan er extra instructie worden ingezet. In sommige gevallen zijn er ook mogelijkheden voor remedial teaching. Daarnaast is het handig om te weten dat het begin van de lesstof in de Brugklas grotendeels overeenkomt met de lesstof van het einde van de basisschool.  

Hoe zit het als je een leerachterstand hebt? 

 • Zie het antwoord hierboven. 

Is de klas met leerlingen met ondersteuning (lwoo) kleiner? Welke begeleiding? 

 • Indien er leerlingen zijn die echt gebaat zijn bij een kleine setting, dan kunnen we klassen van maximaal 16 leerlingen formeren. Als dit niet echt een pré is dan kan deze leerling geplaatst worden in een klas met maximaal 19 of 20 leerlingen, maar niet in een klas van 24 leerlingen. Wij hebben op onze school geen speciale lwoo-klassen.  Binnen de regio Eemland worden geen lwoo-beschikkingen afgegeven.  
 • ​Wij kijken per leerling wat deze aan ondersteuningsbehoeften nodig heeft. Die begeleiding hangt niet af van de groepsgrootte.

Aantallen noemen van basisklassen! 

 • Zie antwoord vraag hiervoor. De klassen worden gevormd met basis en kaderleerlingen. In de onderbouw (leerjaar 1+2) zijn de klassen VMBO-basis/kader. Dit schooljaar zijn er 8 Brugklassen: 4 klassen in de Dienstverlening-route en 4 klassen in de Oriëntatie- en Techniekroute.   

Kan een leerling met advies basis met ondersteuning (lwoo) goed terecht bij jullie?

 • Vanuit onze jarenlange ervaring met mentoren, docenten en andere medewerkers van de school kunnen wij aangeven dat leerlingen met extra ondersteuning het onderwijs op Het Element, met de juiste ondersteuning, prima kunnen volgen. Ze zijn van harte welkom, worden goed geholpen en voelen zich in het algemeen vrij snel thuis bij ons op school. Natuurlijk kijken we in gesprek, indien gewenst, met elkaar wat hiervoor nodig is. 

Is er aandacht voor kinderen die beelddenkers zijn? 

 • Leerlingen bij ons op school hebben allen baat bij visuele ondersteuning tijdens de lessen. In de praktijklessen wordt duidelijk voorgedaan wat de opdracht is, in theorielessen zullen de docenten gebruik maken plaatjes en filmpjes via het digi bord. De talenten van de beelddenkers komen zeker bij de praktijkvakken erg goed van pas! 

Als ouders een specifieke vraag hebben over hun zoon/dochter? Met wie kunnen ze dan contact opnemen? 

 • Altijd contact met de administratie van de school opnemen via 033-4728203 en vragen naar diegene die u wilt spreken. 

​Hebben alle leerlingen ondersteuning/ begeleiding nodig? 

 • Nee. Veel leerlingen halen zonder extra hulp​/ondersteuning hun diploma. Maar voor leerlingen die wel behoefte/recht hebben op ondersteuning, bieden we dit aan. Echter hoeft ondersteuning niet altijd veel en groot te zijn. Af en toe een gesprek met de mentor over het welbevinden van de leerling kan al voldoende zijn. Ook kunnen de kleinere klassen, het onderwijsprogramma met meer praktijk en het werken op het niveau wat bij de leerling past (in plaats van mogelijk op je tenen lopen op de basisschool) er al voor zorgen dat het goed gaat met de leerling en dat er daarnaast geen extra ondersteuning nodig is.  

 Kunnen alle leerlingen die zich aanmelden ook geplaatst worden? 

 • Indien de basisschool een advies geeft voor VMBO-basis of VMBO-kader, indien er voldoende plek beschikbaar is en indien Het Element kan voldoen aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling, kan de leerling worden geplaatst. In de intakeprocedure vanaf 15 maart wordt dit door Intakecommissie onderzocht. In sommige gevallen is er meer informatie nodig of is een gesprek met de leerling en ouders nodig. Een ‘Warme overdracht’ met de basisschool is altijd een stap in de intakeprocedure.
 • Elke middelbare school in Amersfoort en omgeving heeft met een maximum aantal groepen dat zij kan plaatsen, te maken. U kunt dit ook lezen op de site: vanbasisnaarbrug.nl. Het Element heeft plaats voor 11 brugklassen. Indien er meer aanmeldingen zijn, zal door middel van loting bepaald worden welke leerlingen worden ingeschreven.  De afgelopen jaren was er voor iedere aangemelde leerling plaats bij ons op school.

 Mijn kind is dyslectisch wat kunt u voor mijn kind betekenen? 

 • De leerlingen met dyslexie kunnen op basis van het onderzoeksverslag en/of een dyslexieverklaring extra tijd bij toetsen krijgen. Ook mogen ze gebruik maken van het programma Kurzweil dat via school wordt aangeboden. De dyslexiecoach kan uitleggen hoe het programma werkt zodat de leerlingen het zelfstandig toe kunnen passen tijdens het leren en maken van het schoolwerk. 

Bieden jullie ook faalangstreductietrainingen aan? 

 • Ja. Wanneer de mentor en docenten faalangst signaleren, dan kan de mentor de leerling aanmelden voor de faalangstreductietraining. Dit gaat altijd in overleg met ouders. 

Hoe gaan jullie om met huiswerk? 

 • Onze lessen worden zo vormgegeven dat de leerlingen de tijd krijgen om tijdens het lesuur aan het huiswerk te werken. Over het algemeen lukt dit wel. Hebben ze dit niet afgekregen, dan zal het thuis (gemiddeld maximaal een uur per dag) gemaakt moeten worden. Het leren van de toetsen gebeurt wel grotendeels thuis. Huiswerk en toetsen worden aangegeven in het programma Magister. Zowel de leerling als ouders kunnen dit zien.

Presentatie 4

Jasper de Wijs. Sfeer en pedagogische aanpak.

Pesten op het Element. Hoe gaan jullie daar mee om en is er een protocol?

 • Pesten gebeurt, helaas, op iedere basisschool en in het voortgezet onderwijs. Op het moment dat dit speelt gaan we in gesprek met de gepeste, de pester(s) en de meeloper(s). Natuurlijk sluiten we dit kort met de ouders. Hiervoor hebben we ook een pestprotocol en dat is meer dan een papieren document. We werken en handelen ernaar.

Wat is het beleid met betrekking tot mobiele telefoons in de les?

 • Dat is helder en duidelijk. Bij binnenkomst in het lokaal doen de leerlingen hun mobiele telefoon in de telefoontas die er hangt. Mocht er een educatieve reden zijn dat leerlingen de telefoon mogen gebruiken in de les, dan is dit op voorspraak van de docent toegestaan.

Hoe cultureel gemêleerd is de school?

 • De samenstelling van de groep leerlingen is een afspiegeling van de maatschappij en van Amersfoort. Een mooie, gemêleerde groep leerlingen die elkaar aanvult en waarin ze leren van elkaars cultuur en afkomst. Een meerwaarde voor de school om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij waarin ze als jong volwassene participeren.

In de driehoek leerling/ouder/school is de ontmoeting belangrijk? Welke zijn dit en wanneer start dit? Is dit vrijblijvend voor ouders?

 • Het hele jaar door vinden er ontmoetingen tussen leerling, ouders en de school plaats. Al voor dat leerlingen in klas 1 starten, is er voor de zomervakantie al een kennismaking met elkaar. Daarnaast zijn er ouderavonden en minimaal 2x per jaar een portfoliogesprek door de leerling met ouders en de mentor. We kunnen ouders niets verplichten, maar als we het opvoeden en de onderwijsbegeleiding van leerlingen samen kunnen doen, is dit in het belang van de puber, die al zo veel meemaakt in deze leeftijdsfase.

Waar zien we de 5 pijlers terug in de school?

 • Naast dat de vijf pijlers fysiek -via posters- zichtbaar zijn in de school, is het integraal onderdeel van ons leer- en leefklimaat. In de mentorlessen, tijdens ouderavonden en met teambijeenkomsten staat het regelmatig op de agenda. Hoewel er nog stappen gemaakt kunnen worden zitten de 5 pijlers in de werkwijze en omgang met de leerlingen en ouders. Dus met elkaar. Met steeds de vraag aan elkaar: Hoe willen we in de ontmoeting met elkaar omgaan?

Trots op Sem voor brief aan de koning

Sem zit in klas 1E van Het Element en is blij verrast door de aandacht van het AD, die op de brief werd geattendeerd door haar docente Nederlands, Marieke Posthouwer. ,,Ik ben ongelooflijk trots op Sem. Ze is tenslotte pas 13. Ik vind het ook een prachtige, pure boodschap. Ik denk niet dat een volwassene het beter kan opschrijven dan zij heeft gedaan.”

Ze liep als fervent dagboek- en brievenschrijfster al een poosje rond met het idee om iets te schrijven over de rare en moeilijke tijd waarin we leven, zegt Sem. ,,En ineens wist ik bij wie ik moest zijn. Bij de koning, omdat hij van alle Nederlanders is. Ik heb het zelf bedacht en zelf geschreven en ik heb ook al uitgezocht waar de brief heen moet. Toch is het best spannend om het echt te doen.”

Wat ze vindt over de coronatijd, kunnen de mensen maar het beste lezen in haar brief, vervolgt Sem. ,,Er is nu zoveel aan de hand in de wereld. De relschoppers en de protesten tegen de maatregelen snap ik niet. Het gaat er om dat we straks weer veilig en gezond kunnen leven. Dan moeten we het er nu voor over hebben, vind ik. Ik ben ook al lang niet meer op school geweest en ik zie weinig vriendinnen en zo, maar het gáat over. Ik ben positief over de toekomst. Het is jammer dat sommige mensen dat helemaal niet zijn.”

De brief die Sem schreef aan de koning 

Beste Koning

Waarschijnlijk word er geen aandacht besteed aan dit artikel maar ik wou mijn gedachtes opschrijven en delen met een groot deel van de bevolking:

Waarom is de wereld aan het veranderen?

Waarom luistert niemand naar elkaar?

Waarom staat het internet vol met nep nieuws?

Waarom doet de regering weinig?

En nog veel meer vragen…

Waarom doen mensen niks aan de rellen, corona en nog veel meer. Als er een avond klok ingaat om 21:00 dan gaat u toch niet buitenstaan… Mensen gingen protesteren tegen de nieuwe maatregelen, maar de manier hoe dit alles het snelste overgaat is door u aan de regels te houden. Gedraag u! Doe normaal! Protesteer niet! En als u protesteert doe dat dan volgens de regels!

Maar alles wat u terug krijgt is een grote mond… Mensen worden overvallen, mensen houden zich niet aan de regels, mensen nemen wapens mee en doen mensen pijn… of nog erger, ze vermoorden iemand… maar waarom? Waarom? Waarom doen zij dit? Waarom doen zij onschuldige mensen pijn… U bent niet stoer als u iemand pijn doet, u bent niet stoer als je opgepakt word door de politie. 

Dit gaat om uw toekomst… bazen van bedrijven willen u niet aannemen als u een strafblad hebt… En wat ga u dan doen? Niks? Tot uw dood bij familie leven? Uw familie wilt ook het beste voor u… iedereen wilt het beste voor elkaar…

Ik geloof in Nederland… Ik geloof erin dat het uiteindelijk goed komt… Ik geloof in u.

En dit alles word verteld door een dertien jarig kind, dat nog weinig weet van de grote wereld die daar buiten de deur ligt. Ik ben Sem Hartogsveld en ik geloof in de toekomst, ik ben bang ervoor maar ik geloof dat het allemaal voorbij vliegt. Ik hoop dat mensen hun ogen openen en zien wat er echt gebeurt, wat er allemaal aan de hand is.

 Ik ben iemand van de nieuwe generatie, ik heb nog een toekomst, ik moet nog een baan krijgen, ik moet nog groeien… Ik wil niet dat als ik later kinderen heb dat ze opgroeien in een wereld waar mensen elkaar pijn doen, ik wil niet dat mijn kinderen later zich niet veilig voelen net zoals wat ik nu heb. Ik wil dat mijn kinderen later gelukkig worden, maar vraag ik dan te veel?

Niemand vind het leuk deze tijd, iedereen wilt liever naar buiten en familie zien. Maar dat gaat niet gebeuren als we ons niet aan de maatregelen houden. Dus mijn boodschap is: “volg de coronamaatregelen en blijf binnen, ga niet naar buiten als het niet nodig is, geloof in elkaar…”

Ik ben Sem Hartogsveld, ik ben dertien jaar oud en wil graag mijn familie en vrienden weer zien. Ik geloof in Nederland. Ik ken u misschien niet maar ik geloof ook in u, ik geloof in iedereen.

Dit was mijn boodschap en ik hoop dat u uw ogen eindelijk opent en luistert naar elkaar.

Bedankt.

– Sem Hartogsveld (dertien jaar)

Lees het artikel in AD en bekijk een video met een interview met Sem

Voorlichting VO

Voorlichting leerlingen en ouders groep 8 over het VMBO.

Nu de voorlichtingen, door het voortgezet onderwijs, in groep 8 van de basisscholen aan ouders niet door kan gaan hebben wij als Het Element, samen met het Farel College, een algemene film gemaakt van de belangrijkste keuzeaspecten voor leerlingen groep 8. Het geeft de mogelijkheden aan en waar op gelet kan worden.

Voor extra informatie of vragen over Het Element kunt u contact met de heer J. Prenger (afdelingsleider brugklas) opnemen via het nummer van de school. Veel kijkplezier.

Gezonde school, bewegen & sport

Trots zijn we er op dat Het Element het vignet Bewegen & Sport heeft mogen ontvangen. Hulde aan de werkgroep. Hiermee leveren we wederom een bijdrage aan de Gezonde School. We zijn al een rookvrije school, een alcohol en drugs vrije school. Nu ook aandacht voor extra bewegen. Naast de sportlessen op het rooster bieden we ook buitenschoolse activiteiten aan. Zoals freerunning, badminton, fitness, kickboksen en freestyle voetbal. Daarnaast werken we samen met het jeugdsportfonds die kan ondersteunen in het zoeken naar een sport en we hebben jaarlijks het schoolontbijt in leerjaar 1 en 2.
In dit filmpje vertelt directeur Koen Janssen er meer over:

Livestream nieuwbouw

Vanaf maandag 16 november zijn de sloop en nieuwbouw op de Kaliumweg live te volgen!
Op  https://hetelement.eu/kaliumweg/timelaps-camera/  is live de sloop en nieuwbouw op de Kaliumweg te volgen. Elke vijf minuten wordt de foto ververst.
Zo kan iedereen zien wat er daar de komende jaren gebeurt, tot we allemaal daarheen verhuizen.

Ga naar www.hetelement.eu en kies bij locaties voor de Kaliumweg voor meer nieuws over de nieuwbouw!

De vijf pijlers van Het Element

Is schelden met ziektes normaal? Mag een leerling eigen regels maken? Moet een leerling zich houden aan regels? En docenten? En ouders dan? 

Het Element werkt al een paar jaar volgens een pedagogische opdracht. Dit is een ingewikkelde term voor: hoe gaan wij met elkaar om en welke opvoeding willen we vanuit school meegeven? 

Alles wat te maken heeft met regels en omgangsnormen-en waarden, staat beschreven in onze folder met de vijf pijlers. Deze is op school eventueel ook verkrijgbaar als gedrukt exemplaar. 

Veel leesplezier!

Group 8 4 Talent!

De vier scholen van het Meridiaan College hebben voor jou een lesprogramma gemaakt! Op vier donderdagmiddagen ben je niet in je eigen klas maar ga je naar een middelbare school waar je, samen met kinderen van andere basisscholen, een lesprogramma volgt. Meer informatie is te vinden in deze flyer.

Het aanbod is alleen voor leerlingen groep 8 van de KPOA-scholen.

Op deze pagina vind je een overzicht van de lesprogramma’s die Het Element aanbiedt. Maak hieronder een keuze uit een lesprogramma dat jij wilt volgen!

Als je het lesprogramma leuk vindt, doe je het volgende:

 • Je leest de informatie.
 • Je kijkt of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Je bespreekt dit met je juf of je meester en met je ouder(s)/verzorger(s).
 • Je meldt je aan via het online aanmeldformulier vóór 9 december 2020.
  De aanmelding is gesloten!
 • Je krijgt voor 16 december 2020 bericht (per mail) of je toegelaten bent.
 • Door de lockdown ivm corona gaat Group 8 4 Talent voorlopig niet door.
 • Let op: er is een beperkt aantal plaatsen.